KONTAKTI

Konkurs za izbor dekana ALU

Na osnovu člana 133. i 158. Zakona o visokom obrazovanju ( Sl.novine Kantona Sa. br.22/10 i člana 158.Pravila Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor dekana Akademije

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove :
– da je redovan ili vanredan profesor univerziteta
– da je zaposlen u Akademiji likovnih umjetnosti sa punim radnim vremenom
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože programsku orijentaciju za mandatni period.
Dekan se imenuje na period od četiri godine.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave se dostavljaju Sekretarijatu Akademije.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
S A R A J E V O
Obala Maka Dizdara 3

    Konkurs je objavljen: