KONTAKTI

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni tekst, Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/10), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća br: 03-101.2./13 od 03.04.2013. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu r a s p i s u j e ,

 

K O N K U R S
za izbor u akademska zvanja

 

  • Nastavnik /sva zvanja / na Oblasti Crtanje-Slikanje (Crtanje I i II, Crtanje (Veliki akt) I i II, Slikanje I-VI)  Odsjek slikarstvo………..(1 izvršilac)

Uslovi za izbor, period izbora i statusna pitanja za umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su članovima  95. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst , Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/10). Kandidati  su  u skladu sa članom 104. Zakona o visokom obrazovanju u svojoj prijavi obavezni naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva  prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijava na konkurs
Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti:

  •  diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
  •  dokaze o referencama i uslovima  za izbor
  •  biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i elektronskoj formi).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.
(sa naznakom „ Prijava na  konkurs“ ).

Konkurs je objavljen: