KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI S A R A J E V O
Obala Maka Dizdara 3

Na osnovu članova 94, 103, i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje
na predmetima

 

 1. Teorija prostora                                          izvršilac 1
 2. Likovna forma                                                  “        1
 3. Estetika                                                            “        1
 4. Industrijsko oblikovanje                                  “        1
 5. Uvod u dizajn na Odsjeku grafički dizajn       “        1
 6. Tehnološki sistemi i Tehnologija svjetla         “        1
 7. Crtanje – Slikanje                                            “        1
 8. Slikanje – Crtanje                                            “        1
 9. Grafika i Crtanje                                              “        1
 10. Večernji akt                                                    “        1
 11. Slikarske i Kiparske tehnologije                       “        1

 

Uslovi za izbor u akademska zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije.

Uz prijavu se prilažu: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor.

U prijavi naznačiti akademsko zvanje za čiji izbor se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo

  Konkurs je objavljen: