KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

Na osnovu članova 94, 103, i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, raspisuje

KONKURS
za izbor u akademsko zvanje
na predmetima

  1. Historija umjetnosti (izvršilac 1)
  2. Razvoj oblikovanja (izvršilac 1)
  3. Informatika i multimedija (izvršilac 1)
  4. Unikatno oblikovanje (izvršilac 1)

 

Uslovi za izbor u akademska zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije.

Uz prijavu se prilažu: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor.
U prijavi naznačiti akademsko zvanje za koje se konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo

    Dokument je objavljen: