KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO

Na osnovu člana  94., 103., i 104. Zakona o visokom obrazovanju  (Prečišćeni tekst „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10),  i Odluke Nastavno- umjetničkog vijeća broj 0303-288-11 od 16.11.2011. godine, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S
za izbor u akademska zvanja

 

1.         Asistent/ Viši asistent, na grupi predmeta-  Likovna tehnologija I i II , Slikarska tehnologija I i II, Tehnologija zidnog slikarstva , Konzervacija, Konzervacija papira I i II, Tehnologija-anatomija artefakta………………………………..( 1 izvršilac)

2.         Asistent/ Viši asistent , na grupi predmeta -Visoki i duboki tisak, Grafika I,  II i III i VI, Grafika mješane tehnike I i II, Grafika-serigrafija, Grafička tehnologija/ Odsjek Grafika………………………………………………………………………..  ( 1 izvršilac)

 

Uz Prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti, biografiju, diplomu o odgovarajućoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju ) i dokaze o referencama za izbor.

Kandidat u prijavi obavezno treba navesti akademsko zvanje na koje  konkuriše.

Konkurs za izbor u akademsko zvanje vrši se u skladu sa članom 104. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst („Službene novine Kanotna Sarajevo“ broj: 22/10) i Pravilima Akademije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo , Obala Maka Dizdara broj 3.
( sa naznakom za „ Prijava za konkurs“)

    Konkurs je objavljen: