KONTAKTI

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 94.,103., i 104. Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni tekst „ Sl. novine br. 22/10) , člana 159.Pravila Akademije likovnih umjetnosti ,Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća br: 0303-51-2/12,  i Odluke Upravnog odbora ALU, br.0303-49-12/12, od 24.02.2012. godine , Akademija  likovnih umjetnosti Sarajevo

r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor u akademska zvanja

–          Asistent / Viši asistent- na predmetima Metodika likovnog odgoja I, II, III i IV

…………………………………………………………………………………………….(1 izvršilac)

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je  dostaviti biografiju, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju) ,dokaze o referencama za izbor .

Biografiju  sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti i u elektronskoj formi.

Kandidati  koji uđu u uži izbor  biće pozvani na razgovor .

Kandidati  su  u skladu sa članom 104. Zakona o visokom obrazovanju u svojoj prijavi obavezni naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuju , u suprotnom prijava će se smatrati neurednom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Obala Maka Dizdara broj 3.

( sa naznakom „ Prijava na  konkurs“ ).

 

De k a n

 

Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo

    Dokument je objavljen: