KONTAKTI

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu članova  104., 116. Zakona o visokom obrazovanju ( „ Sl. novine Kantona Sarajevo,br. 22/10), Prijedloga Nastavno-umjetničkog vijeća br: 0303-134.3/12 , Odluke Upravnog odbora ALU, br.0303-146.2/12 , od 29.05.2012. godinei člana 159. Pravila ALU, Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu

r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

Za izbor u akademska zvanja

1.     Nastavnik ( sva zvanja ) na predmetima ; Crtanje I – IV, Slikanje  I – IV, Nastavnički odsjek ………………………………………………………….………………….. .( 1 izvršilac)

2.     Nastavnik ( sva zvanja) na predmetima ; Slikanje I – IV, Crtanje I – IV , Nastavnički odsjek ………………………………………………………………….…………….( 1 izvršilac)

3.     Nastavnik ( sva zvanja ) na predmetima ; Večernji akt I-IV, Kreativni crtež akta I- IV ………………………………………………………….……………………………( 1 izvršilac )

4.     Nastavnik ( sva zvanja ) na predmetima ; Crtanje I –  IV,Visoki tisak, Duboki tisak  I – III, Litografske tehnike i duboki tisak, Miješane grafičke tehnike, Grafika –serigrafija I i II, Osnovi grafičkog izraza I – II, Odsjek Grafika ……………………….……… …………….( 1 izvršilac)

5.     Nastavnik  ( sva zvanja   )  na predmetima ; Slikarska tehnologija I i II, Likovna tehnologija I i II, Grafička tehnologija, Tehnologija zidnog slikarstva …………………………………..( 1izvršilac )

6.     Nastavnik ( sva zvanja ) na predmetima ; Uvod u grafički dizajn I – IV, Odsjek grafički dizajn …………………………………………………………………….………………( 1 izvršilac )

7.     Nastavnik ( sva zvanja ) na predmetima ; Kiparstvo I -IV , Modelovanje I -VI,Vajanje I-IV, Odsjek Kiparstvo …..……………………………………………………….. ………..( 1 izvršilac )

8.     Nastavnik ( sva zvanja  ) na predmetima;Grafika, Grafika mješane tehnike I i II, Grafika I – IV , Odsjek Grafika (izvođenje nastave na drugim odsjecima) ……………………………( 1 izvršilac )

9.     Nastavnik ( sva zvanja  ) na predmetima ; Visoki i duboki tisak , Grafika I-VI, Grafika mješane tehnike I i II Odsjek Grafika ( izvođenje nastave na drugim odsjecima) …………….( 1 izvršilac )

10.  Asistent na predmetima; Estetika I i II, Likovna  estetika I i II, Industrijska estetika I i II, ………..…………………………………………………………………………….( 1 izvršilac )

Uslovi  za izbor, period izbora i statusna pitanja  za umjetničkonastavna i naučnonastavna  zvanja utvrđeni su čl. 95.,96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 22/10)

Prijava na Konkurs

Kandidati su dužni u prijavi za Konkurs naznačiti redni broj i tekst oglašene pozicije na koju apliciraju.  U skladu sa članom 104. Zakona o visokom obrazovanju kandidati su dužni  naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju  (docent, vanredni profesor ili  redovni profesor), u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Dokumentacija

Uz prijavu kandidati trebju dostaviti:
Odgovarajuće diplome  (za  poziciju pod rednim brojem 10. opći uslov predstavlja završen studij prvog ciklusa studija filozofije ,također  za istu poziciju  potrebno je dostaviti Uvjerenje o prijepisu ocjena ostvarenih tokom studija),
Uvjerenje o državljanstvu,
Rodni list,
Dokaze o referencama za izbor,
Biografiju sa hronološkim pregledom  referenci, koju treba dostaviti i u elektronskoj formi.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Obala Maka Dizdara broj 3
( sa naznakom „ Prijava na  konkurs“ ).

Konkurs je objavljen: