KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademsko zvanje na predmetu Fotografija

Na osnovu članova 94, 103, i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje
– sva zvanja –

na predmetu
1. Fotografija (1 izvršilac)

Uslovi za izbor u akademsko zvanje utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije.
Uz prijavu se prilažu: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

    Konkurs je objavljen: