KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademsko zvanje – nastavnik Oblast Crtanje – Slikanje

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-915.3 od  13.09.2018.g.  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti   za raspisivanje konkursa, broj; 01-1053/18 od 12.10.2018.g., Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje

1        Nastavnik /sva zvanja/ na oblasti  Crtanje-Slikanje ( za predmete Crtanje I i II; Crtanje –Veliki akt od I do II; Slikanje od I do VI)-1 izvršilac

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

 

Konkurs je objavljen: