KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademsko zvanje – Viši asistent za oblast Kiparstvo

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „
broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-244.2/20.  od 11.05.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-64/20 od 27.05.2020 godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu,

r a s p i s u j e

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u akademsko zvanje

1. Viši asistent za oblast Kiparstvo……………………………………………………….. 1 izvršilac

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97 stav 1 , tačka b. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Detalje konkursa možete pogledatri ovdje:

Konkurs je objavljen: