KONTAKTI

Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja parka Minijatura

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ispred Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo raspisuje javni, anonimni, jednostepeni konkurs za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja parka minijatura unutra obuhvata Zaštićenog pejzaža Bijambare.

Osnov za izradu konkursa je je “Projektna dokumentacija na nivou Urbanističkog projekta Edukaciono-rekreacionog Eko kampa i sportsko-rekreacione Zone 1”, a u obuhvatu zaštićenog područja ZP Bijambare, koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila u oktobru 2017. godine.

Navedenom Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja četiri zone i to :
• Zona edukacijskog centra i smještajnog objekta (prihvat posjetilaca i organizovanih ljetnih škola – smještaj, edukacija, prezentacije, izložbe),
• Zona eko-kampa,
• Zona sporta i rekreacije (otvorene rekreativne površine sa sportskim igralištima) i
• Zona namjenjena za izletnike ( prostorima za sjedenje, manjim rekreativnim površinama, te edukativnim i didaktičkim punktovima).

U cilju obogaćivanja sadržaja Zone za izletnike, predviđena je površina namjenja za izgradnju “Parka minijatura”.

“Park minijatura” treba da na otvorenom prostoru predstavi najznačajnije objekte kulturno historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Pored edukativnog karaktera za učenike, park treba da posjetiocima Zaštićenog područja prikaže,kako turističku ponudu BiH tako i bogatu historiju naše zemlje.

Cilj konkursa je odabir najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za „Park minijatura“ sa prijedlogom izrade modela objekata simbola bosanskohercegovačkih gradova.

Dokument je objavljen: