KONTAKTI

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Portir

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj; 02-05-33018-30/19 od 12.09.2019. godine i u skladu sa članom 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( Sl. novine KS br;9/19 ), Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

JAVNI OGLAS/KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Portir …………………………………………………………..1 Izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Službene novine FBiH , br; 22/16) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Akademije likovnih umjetnosti.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: