KONTAKTI

Konkurs za upis studenata II ciklusa studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/08) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija  Univerziteta u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, o b j a v l j u j e

K O N K U R S
za upis studenata drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti  u Sarajevu u školskoj 2010/2011. godini.

Konkurs se raspisuje, na slijedeće umjetničke oblasti:

 • SLIKARSTVO                           10 studenata
 • KIPARSTVO                              5 studenata
 • GRAFIKA                                  7 studenata
 • GRAFIČKI DIZAJN                    8 studenata
 • PRODUKT DIZAJN                  13 studenata

Opšti uslov za upis na  drugi  ciklus studija je završen četvorogodišnji studij (I ciklus studija) Akademije likovnih umjetnosti , drugoj umjetničkoj akademiji odnosno srodnoj VŠU – odgovarajući odsjek i stečenih 240 studijskih kredita.

Kandidati koji su završili VII stepen studija  po predbolonjskim NPP u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati sa drugih ALU koji su prvi ciklus, odnosno VII stepen studija po predbolonjskim NPP završili izvan Bosne i Hercegovine a za koje je, nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja, konkurišu pod istim uslovima.

Posebni uslovi za upis na drugi ciklus studija su opšti prosjek ocjena prethodnog ciklusa studija minimalno 8,00, prosjek ocjena iz glavnih predmeta zanimanja 8,50  te položen prijemni ispit.

Uz  prijavu na Konkurs  kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 • zahtjev za upis, (formular u studen. sl. ALU ) u kojem se navodi oblast  koju želi upisati, te ime mentora kod kojeg želi studirati glavni predmet zanimanja;
 • najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje;
 • originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju;
 • potvrdu o prosjeku ocjena prethodnog studija;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • druge dokumente relevantne za njegov dosadašnji umjetnički rad.

Prijave se primaju u studentskoj službi ALU od  25.09. – 10.10.2010. godine od 12 – 13 sati.

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje Nastavni- umjetničko vijeće ALU, a sastoji se od ocjene priloženih radova, razgovora sa kandidatom i vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena).

Prijemni ispit će se obaviti od 13. 10. do 15.10. 2010. godine.

Raspored za intervju biće objavljen na oglasnoj ploči 13.10. u 10 sati.

Rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni  na oglasnoj ploči ALU   18.10. 2010. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od 18. do 22. 10. 2010. godine.

D e k a n

Mr Nusret Pašić, red.prof.

  Konkurs je objavljen: