KONTAKTI

KONKURS za upis studenata u I god. drugog ciklusa studija na UNSA u 2014/2015.

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Slutžbene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

Konkurs je objavljen: