KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 7. septembra do 30. septembra 2015. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata će se završiti do početka akademske 2015/2016. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine KS br. 19/09, 31/12 i 36/12).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

Konkurs možete preuzeti ovdje:

Konkurs je objavljen: