KONTAKTI

Legal Essentials – animacije studenata grafičkog dizajna ALU UNSA

U okviru akademske saradnje Pravnog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, u toku zimskog semestra akademske 2021./2022. godine realizovan je zajednički interdisciplinarni pilot projekat “Legal Essentials.”

Projekat “Legal Essentials” ima za primarni cilj da novim generacijama studenata/ica prava i općenito društvenoj zajednici ponudi originalni i dopunski medij pravničkog obrazovanja, koji će biti slobodno dostupan i prilagođen digitalnoj eri. On podrazumjeva kreiranje i objavu kratkih multimedijalni sardžaja (animacija) kojima se daju jednostavna objašnjenje vrlo složenih pravnih fenomena. Dodatni ciljevi projekta su promocija interdisciplinarnosti u okviru akademske zajednice, kao i rano i direktno uključivanje studenata dizajna u uslove savremenog realnog okruženja.

Zbog svoje forme i sadržaja, projekat “Legal Essentials” predstavlja svojevrstan spoj pravne nauke i multimedijalne umjetnosti/dizajna, zbog čega je i uspostavljena saradnja sa Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, kao najrelevantnijom ustanovom iz ovog polja.

Akademija je u ovoj fazi podržala realizaciju projekta integriranjem dijela realizacije projekta u nastavne aktivnosti iz umjetničke oblasti multimedija i to na predmetu “Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I.” Uz mentorstva predmetnog nastavnika red.prof.dr Adle Isanović i saradnika asist. Nedima Šećeragića, a na osnovu odabrenih tema i tekstualnog dijela narativa koji je pripremilo akademsko osoblje Pravnog fakulteta UNSA, studenti i studentice Akademije likovnih umjetnosti UNSA su radili na koncipiranju i kreiranju pet kratkih animacija kojim se daju pojašnjenja pojedinih pravnih fenomena.

Animacije su kreirali studentice druge godine Grafičkog dizajna: UNA MAZRAK,HANNA MUJAGIĆ,SAJRA ZULČIĆ, MARTINA REČ i KRISTINA KRUNIĆ.

Na slijedećim linkovima možete pogledati pogledati njihove animacije:

UNA MAZRAK, “Vitalni nacionalni interes u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH”, 2022.

HANNA MUJAGIĆ, “Rimsko pravo – Pojam i elementi obveznog odnosa”, 2022.

SAJRA ZULČIĆ, “Ustav BiH – zakonodavna, izvršna i sudska vlast”, 2022.

MARTINA REČ, “Vidovdanski ustav”, 2022.

KRISTINA KRUNIĆ, “Ustavni sud BiH – nadležnosti”, 2022

Idejni autor i voditelj projekta sa Pravnog fakulteta UNSA je doc.dr Mehmed Bećić, dok je voditeljica projekta sa Akademije likovnih umjetnosti UNSA red.prof.dr Adla Isanović. Saradnici na projektu su Tahir Herenda (Pravni fakultet UNSA) i Nedim Šećeragić (Akademija likovnih umjetnosti UNSA).