KONTAKTI

Obavještenje o odbrani Završnog rada kandidata Rizvanović Tarika

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA
O B A V J E Š T E N J E

ZAVRŠNI RAD – MASTER
II CIKLUS

Rizvanović Tarik

Odsjek Produkt dizajn

Tema rada: Kretanje ljudi u savremenom prostoru – oblikovanje urbanog prevoznog sredstva

Odbrana će se održati  u ponedjeljak, 17.04.2023. godine sa početkom u 10 sati u prostoru Kupole  Akademije likovnih umjetnosti