KONTAKTI

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na UNSA

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1080-3/18 od  09. 11. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

 

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonatstavno zvanje asistenta su:

–         završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:

–         završen odgovarajući prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i  31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:

–         odgovarajuća visoka stručna sprema (najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti

 

Prednost za izbor imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (zlatna i srebrena značka, povelja Univerziteta), kao i diplomanti/magistranti koji su studij u akademskoj 2017/2018. godini završili u redovnom roku, a čija je srednja/prosječna ocjena iz svih položenih ispita, kako slijedi: ≥9,50 (uvjet za priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno ≥9,00 (uvjet za priznanje Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu), odnosno diplomanti/magistranti sa najvećom prosječnom ocjenom iz svih položenih ispita, ukoliko nije bilo studenata koji su studij završili sa prosječnom ocjenom ≥9,00 (uvjet za priznanje Povelja Univerziteta u Sarajevu).

OBLASTI/PREDMETI ZA KOJE SE VRŠI IZBOR PO ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

1.      UNIVERZITET U SARAJEVU – AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Obala Maka Dizdara 3, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 819 943

1.1.  Umjetničkonastavno zvanje asistent

1.1.1.       Asistent za oblast Fotografija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

2.      UNIVERZITET U SARAJEVU –  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb,

71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

2.1.  Naučnonastavno zvanje asistent

2.1.1.       Odsjek za automatiku i elektroniku – Asistent za oblast Automatika i elektronika, 1 izvšilac sa punim radnim vremenom

2.1.2.       Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

3.      UNIVERZITET U SARAJEVU – FARMACEUTSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 586 183

3.1.  Naučnonastavno zvanje asistent

3.1.1.       Asistent na predmetima Toksikološka hemija I i Toksikološka hemija II, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

3.1.2.       Asistent na predmetu Farmaceutska informatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

a) za pozicije 3.1.1. – uvjet završen farmaceutski fakultet

b) za poziciju 3.1.2. – uvjet završen farmaceutski ili fakultet informatičkih nauka.

 

4.      UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET, Patriotske lige 30, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 278 402

4.1.  Naučnonastavno zvanje asistent

4.1.1.       Asistent za oblast Geodezija i geoinformatika, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

–         Uvjet: magistar geodezije i geoinformatike-diplomirani inženjer geodezije i geoinformatike sa min. 300 ECTS bodova

 

5.      UNIVERZITET U SARAJEVU – MAŠINSKI FAKULTET, Vilsonovo šetalište 9, 71 000 Sarajevo

5.1.1.       Asistent za oblast „Računarsko inženjerstvo u mašinstvu“, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

–         Uvjet: magistar mašinstva – diplomirani inženjer mašinstva

 

6.      UNIVERZITET U SARAJEVU – MEDICINSKI FAKULTET, Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

6.1.  Naučnonastavno zvanje asistent, kontakt telefon: 033 443 420 lok. 204; 061 860 675

6.1.1.       Asistent za oblast Medicinska biohemija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.2.  Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

6.2.1.       Stručni saradnik za oblast Patologija, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.2.2.       Stručni saradnik za oblast Sudska medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

6.2.3.       Stručni saradnik za oblast Imunologija, 1 izvršilac punim radnim vremenom

6.2.4.       Stručni saradnik za oblast Molekularna medicina, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

–         Uvjet za sve pozicije završen medicinski fakultet

 

7.      UNIVERZITET U SARAJEVU – PEDAGOŠKI FAKULTET, Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 204 549

7.1.  Naučnonastavno zvanje asistent

7.1.1.       Asistent za oblast Intelektualne i razvojne teškoće (predmeti: Uvod u specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, Intelektualne teškoće, Kognitivna rehabilitacija, Edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika, Edukacijsko rehabilitacijska procjena predškolske djece, Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om, Psihomotorna reedukacija Specijalna pedagogija, Metodika rada u specijalnoj pedagogiji, Specijalna edukacija i rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

7.1.2.       Asistent za oblast Surdoaudiologija (predmeti: Opća surdoaudiologija, Senzorna oštećenja, Rehabilitacijska surdoaudiologija, Znakovni jezik, Alternativna i augmentativna komunikacija, Metodika razvoja govora, Profesionalna rehabilitacija), 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

7.1.3.       Asistent za predmete: Metodika tjelesnog odgoja, Metodika tjelesnog odgoja I, Metodika tjelesnog odgoja II, Metodika tjelesnog odgoja III, Metodika tjelesnog odgoja IV, Tjelesna kultura, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

8.      UNIVERZITET U SARAJEVU – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo,kontakt telefon: 033 225 527

8.1.  Naučnonstavno zvanje asistent

8.1.1.       Asistent za oblast “Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji“, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

–         Uvjet: završen poljoprivredno-prehrambeni ili prirodno-matematički fakultet, odsjek biologija

 

9.      UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 729 158

9.1.  Naučnonastavno zvanje asistent

9.1.1.       Asistent za oblast Zdravstvena zaštita životinja, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom,

 

10.   UNIVERZITET U SARAJEVU – ORIJENTALNI INSTITUT, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 061 799 649; 033 225 353

10.1.         Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik

10.1.1.    Stručni saradnik za oblast Historija osmanskog perioda, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uz pisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju slijedeće dokumente i dokaze:

–         Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi u odnosu na poziciju na organizacionoj jedinica na koju se prijava odnosi (VSS)ili Diplome o završenom I i II ciklusu, odnosno integriranom studiju sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

–         Prijevod/i inostranih diplome/a – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

–         Rješenje/a o priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije ako je stečena u inostranstvu ili potvrdu da je postupak u toku – original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e;

–         Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz pojedinih predmeta zaVSS – original ili ovjerenu fotokopiju;

–         Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi;

–         Potvrdu ili drugi dokument kojim kandidat dokazuje da je nosilac priznanja Univerziteta u Sarajevu ili je stekao uvjete za isto (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta) – original ili ovjerenu fotokopiju;

–         Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju;

–         Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju;

–         Uvjerenje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (izdato u vrijeme trajanja ovog konkursa);

–         Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, odnosno umjetničkoistraživačkim sposobnostima i uspjesima (za pozicije stručnog saradnika obavezno);

–         Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti, kao i ostale dokaze ukoliko ih posjeduju;

–         Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnonastavno/umjetničkonastavno zvanje asistent i naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati koji budu izabrani zasnivaju radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren do 03. 12. 2018.godine.

 

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte, na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

    Konkurs je objavljen: