KONTAKTI

Potpisan Memorandum o akademskoj saradnji na projektu “Legal essentials” između Pravnog fakulteta UNSA i ALU UNSA

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu zaključili su 20. aprila 2022. godine Memorandum o akademskoj saradnji na projektu Legal essentials. Memorandum su potpisale dekanica Pravnog fakulteta prof. dr. Zinka Grbo i dekanica Akademije likovnih umjetnosti prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić.

Idejni autor i voditelj projekta sa Pravnog fakulteta je doc. dr. Mehmed Bećić, dok je voditeljica projekta sa Akademije likovnih umjetnosti vanredna profesorica za oblast multimedije dr. Adla Isanović. Saradnici na projektu su Tahir Herenda (Pravni fakultet) i Nedim Šećeragić (Akademija likovnih umjetnosti).

Legal Essentials je interdisciplinarni projekat, koji u takvoj formi u Bosni i Hercegovini do sada nije realiziran. Projekat predstavlja spoj pravne nauke i umjetnosti (multimedije) i ima za cilj da novim generacijama studenata/ica prava i općenito društvenoj zajednici ponudi originalni i dopunski medij pravnog obrazovanja, koji će biti slobodno dostupan i prilagođen digitalnoj eri.

Projektom Legal Essentials Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nastoji da dopuni i obogati oblike nastave kroz integriranje kratkih video (multimedijalnih) sadržaja u nastavni proces. Tako se, pored klasičnih ex cathedra predavanja, literature i seminara, studentima i studenticama nudi poseban dodatak: audio-vizuelni sadržaji uz pomoć kojih se jednostavno savladava i bolje razumije nastavna materija.

Datum održavanja: