KONTAKTI

RAMA GLAS d.o.o. raspisuje KONKURS za izradu idejnog rješenja

1. Predmet konkursa je izrada idejnog rješenja za izradu kuhinjske daske za rezanje od stakla, namijenjene za prodaju i promociju Rama Glas d.o.o..

2. Cilj
Tražimo originalno rješenje, koje će se koristiti za izradu promotivnih kuhinjskih daski za rezanje. Kuhinjske daske RAMA-GLAS su odavno nezaobilazan dio svih savremenih kuhinja. Ovim rješenjem želimo implementirati nove ideje mladih ljudi a u smislu kreativnosti i detalja omogućiti učesnicima apsolutnu slobodu. Logo Rama Glas, mora biti ukorporiran u idejno rješenje, a primjenit će se sito-tiskom na staklu. Mogu se koristiti maksimalno 3 boje.
Veličina kuhinjske daske je 200x300mm izrađena je od kaljenog stakla 6mm.
Boje koje se koriste su na vodenoj bazi I sigurne za upotrebu u prehrani, te imaju određene karakteristike pigmenata specifičnih za staklo. Treba uobziriti da originalna boja neće odražavati isti ton na gotovom proizvodu.

3. Kontakt osoba
Lejla Nuhić, tel. 062086-435, e-mail: lejla.nuhic@rama-glas.com

4. Ponude
Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi konkursni prijedlog u formi jednog seta koji mora sadržavati sve navedene elemente.

5. Procedura prijavljivanja
Prijave na konkurs se dostavljaju na navedeni e-mail, do naznačenog datuma, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS“ .
Učesnici konkursa prihvataju uslove Konkursa činom predaje svoje prijave.

6. Sadržaj konkursnog rada
Učesnici konkursa su dužni dostaviti sljedeće:
•       Grafičko rješenje: Idejno rješenje u elektronskoj formi.
•       Crtež treba da bude u vektorkskoj formi ukoliko sadrži više boja.
•       Ako je crtež u jednoj boji može biti: *.jpg *.tif i sl.
Nekompletne prijave neće biti uzete u razmatranje.

7. Pravo učešća
Pravo učešća imaju studenti Akademija likovne umjetnosti i Arhitektonskih fakulteta i studenti dizajna.
Za fizička lica, potrebno je u prijavi navesti puno ime i prezime, adresu prebivališta i matični broj autora, te izjavu da je dostavljeni rad autorsko djelo.
Nagrađeni studenti biti će obavezni potpisati izjavu da se autorska prava i pravo korištenja predloženog idejnog rješenja prenose na Rama Glas d.o.o.

8. Nagrade
Nakon isteka utvrđenog roka za prijavu, pristupiće se ocjenjivanju prispjelih prijedloga koji ispunjavaju uslove Konkursa.
Odlukom imenovane Konkursne komisije dodijeliće se tri nagrade:
•       prvo mjesto u iznosu od 300,00 KM (tri stotine KM), pobjednički rad će se štampati na tiražu od 1000 kom., kuhinjskih daski.
•       drugo mjesto u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine KM), rad će se štampati na tiražu od 500 kom., kuhinjskih daski.
•       treće mjesto u iznosu od 100,00 KM (jedna stotina KM), rad će se štampati na tiražu od 300 kom., kuhinjskih daski.
Svi gotovi proizvodi biće upakovani u kutije koje će sadržavati kratku biografiju autora. Kuhinjske daske bit će korištene u promotivne svrhe kompanije Rama Glas.
Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja). Nagrada se dodjeljuje u neto iznosu. Isplatom nagrade autorska prava prelaze na Rama Glas d.o.o., koji stiče ekskluzivno pravo korištenja odabranih nagrađenih idejnih rješenja.

9. Konkursna komisija
Za odabir najboljeg idejnog rješenja imenovaće se Konkursna komisija koja će razmatrati blagovremeno pristigle prijave, te donijeti odluku o najboljem prijedlogu.

10. Rad Konkursne komisije
Komisija će završiti s radom u roku od 15 dana od posljednjeg dana predviđenog za predaju konkursnih radova. U svom odabiru Konkursna komisija će cijeniti propisane uslove i kriterije poštujući specifičnost i djelatnosti kojima se bavi Rama Glas d.o.o. Ukoliko komisija ocijeni da pristigli prijedlozi nisu zadovoljili sa aspekta jednog ili više traženih elemenata ovog konkursa, ista neće biti obavezna da odabere neku od pristiglih ponuda. O rezultatima ocjene konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Ukoliko se naknadno utvrdi da je odabrani prijedlog plagijat, Konkursna komisija ima pravo da poništi odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

11. Kriteriji za ocjenjivanje prema redoslijedu njihovog značenja Kod ocjene radova za nagradu, prema redoslijedu značenja, cijeniće se:
•       Realizacija ciljeva,

•       Usklađenost kreativnih i komercijalnih aspekata ponuđenog rješenja,
•       Originalnost i kreativnost rješenja.

12. Rok za dostavljanje radova
Konkurs je otvoren od 17.04.2017. godine  i otvoren je do 08.05.2017., a rok za dostavu prijava je 15. 05. 2017. godine. Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

RAMA GLAS d.o.o.
www.rama-glas.com
Kolodvorska 12 b
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

    Konkurs je objavljen: