KONTAKTI

Rezultati istraživanja preventivne konzervacije u muzejima i galerijama u Kantonu Sarajevo

U saradnji sa Vijećem nacionalnih manjina Kantona Sarajevo i novouspostavljenim Muzejem nacionalnih manjina (MuMA), a pod vodstvom savjetnice za zaštitu kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina, Ajle Redžić, realizirano je istraživanje lokalnih politika i praksi preventivne konzervacije (PK) u javnim i privatnim muzejskim i galerijskim institucijama u Kantonu Sarajevo. U objavljenom autorskom tekstu voditeljice istraživanja konstatuje se da postoji visok nivo upoznatosti sa konceptom PK u muzejskim i galerijskim institucijama u Kantonu Sarajevo, ali da u pogledu konkretne primjene metoda i mjera PK prednjače javne muzejske i galerijske instutucije. Isto tako, konstatovano je da usprkos širokoj upoznatosti sa samim konceptom, značajan broj institucija nema donesene konkretne smjernice odnosno protokole/pravilnike za provođenje metoda i mjera PK. Uslijed nedostatka raspoloživih materijalno-finansijskih sredstava (što se vrlo često navodi kao razlog), značajan broj muzejskih i galerijskih institucija, posebno onih u privatnom vlasništvu, ne posjeduje odgovarajuću infrastrukturu za preventivnu zaštitu svojih eksponata/kolekcija. Elektromehaničko čišćenje se vrši povremeno i neredovno, dok je kontrolisano blokiranje prirodnog UV svjetla (koje dominantno utiče na degradaciju posebno organskih materijala) sporadično. Rezultati istraživanja također konstatuju nedovoljnu odnosno neredovnu edukaciju stručnog osoblja u pogledu primjene metoda i mjera PK.

Adresa za korespondeciju sa autoricom je: ajla.redzic@muma.ba ili vnmks@skupstina.ks.gov.ba

Photo: The Sarajevo Haggadah: Synagogue-Third temple. Courtesy of the National Museum of BIH