Obavještenja ii ciklus

U prilogu je akademski kalendar za studente za zimski semestar akademske 2020/2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA