Obavještenja oglasi

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Slutžbene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI I PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU
INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162.